ارتباط رئيس سازمان ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي


نام و نام خانوادگی رئیس سازمان: عبدااله یوسفی
شماره تماس : 32259839-32254907-058
ایمیل:yousefi@nkj.irارتباط با مسئول
نام و نام خانوادگي:
شماره تماس:
پست الکترونيکي:
نوع پيام:
متن پيام:
پاسخگو:
مدیریت حوزه ریاست
لطفا کدی را که درکادر مشاهده می کنید وارد نمایید.
بارگذاري مجدد تصوير