ارتباط رئيس سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی رئیس سازمان: عبدااله یوسفی
شماره تماس : 32259839-32254907-058
ایمیل:yousefi@nkj.ir