ارتباط رئيس سازمان ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي


نام و نام خانوادگی رئیس سازمان: عبدااله یوسفی
شماره تماس : 32259839-32254907-058
ایمیل:yousefi@nkj.irفرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.