امور حقوقی سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

نام و نام خانوادگی : سیده ربابه میری


سمت : رئیس اداره امور حقوقی

 

شماره تماس :


خط مستقیم: 3
2262848-058
خط داخلی:  209- 3
2254300-058

email:hoghoghi@nkj.ir