بازرسی و ارزیابی عملکرد ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: مختار خضرایی
سمت :  مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره تماس:
خط مستقیم: 32259828-058
خط داخلی: 238-32254300-058

Email:bazresi@nkj.ir

 

فرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.