ارتباط با مسئولین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جهت مکاتبه با مسئولین بخش های مختلف سازمان از ایمیل های زیر استفاده نمایید.

شما می توانید مستقیما از طریق همین صفحه با انتخاب مسئول مورد نظر با ایشان مکاتبه نمایید

ریاست سازمان
saed@nkj.ir
مدیریت حوزه ریاست
 
روابط عمومی
info@nkj.ir
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 Tmanager@nkj.ir
مدیریت امور مالی
 
مدیریت امور اداری و رفاه
 
مدیریت امور پشتیبانی
 
گروه نوسازی و تحول اداری
 tahavol@nkj.ir
توماسیون نظام اداری
its@nkj.ir
اداره امور حقوقی
 
معاونت برنامه ریزی و اقتصادی
 
اداره آمار و فن آوری اطلاعات و تجهیز شبکه
 
اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی
tanzim.bazar@nkj.ir
مدیریت امور سرمایه گذاری
 
مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها
 
مدیریت امور برنامه و بودجه
 
معاونت تولیدات گیاهی
 
مدیریت امور زراعت
 
مدیریت امور باغبانی
 
مدیریت حفظ نباتات
ppo@nkj.ir
اداره امور فناوریهای مکانیزاسیون کشاورزی
 
معاونت بهبود تولیدات دامی
 
مدیریت امور دام
 
مدیریت امور طیور زنبور عسل و کرم ابریشم
 
مدیریت امور آبزیان
 
مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
Abokhak@nkj.ir
مدیریت امور اراضی
 
مدیریت هماهنگی ترویچ کشاورزی
tarvij@nkj.ir
مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
bazresi@nkj.ir
مدیریت حراست
 
گروه توسعه روستایی