سامانه پیام کوتاه سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

ارتباط مستقیم با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

10001200 شماره 8 رقمی پیام کوتاه سازمان