سیستم اطلاعات جغرافیایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سيستم هاي اطلاعات جغرافيائي (GIS)
GISیک سيستم رایانه‎ای براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه و تحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد. داده ها در يک (GIS) بر اساس موقعيتشان نشان داده مي شوند. تکنولوژي GIS با جمع آوري و تلفيق اطلاعات پايگاه داده هاي معمولي، به وسيله تصوير سازي و استفاده از آناليز هاي جغرافيايي، اطلاعاتي را براي تهيه نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها ، پيش بيني نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته مي شوند. در يک سيستم اطلاعات جغرافيايي، واژه جغرافيايي (Geospatial) عبارت است از موقعيت موضوع هاي داده ها، برحسب مختصات جغرافيايي (طول و عرض). واژه اطلاعات (Information) نشان مي دهد که داده ها در GIS براي ارائه دانسته هاي مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگي بلکه به صورت گرافيک هاي آماري، جداول و پاسخ هاي نمايشي متنوعي به منظور جستجوهاي عملي سازماندهي مي شوند. واژه سيستم (System) نيز نشان دهنده اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براي کارکرد هاي گوناگون، ساخته شده است. این اطلاعات ممکن است به صورت نقشه، جداولی از داده ها و یا فهرست هایی از اسامی یا آدرسها باشند و کار کردن با این حجم زیاد داده ها با روشهای معمولی و غیرکامپیوتری بسیار مشکل و وقت گیـر و در بعضـی مـوارد حتـی غیـر ممکـن است. هنگامـی که همین داده هـا وارد یک GIS می شوند می توان براحتی انواع پردازش ها و تجزیه و تحلیلها را با صرفه جوئی در هزینه و زمان انجام داد.
مؤلفه هاي GIS
کاربران، سخت افزارها، نرم افزارها، اطلاعات و روش ها. 
چه کارهایی می توان با GIS انجام داد ؟                   
الف - به تصویر کشیدن مکان پدیده ها
ب- به تصویر کشیدن مقادیر کمی
ج-  به تصویر کشیدن تراکم
د-  پی بردن به پدیده های موجود در یک منطقه
ه-  درک پدیده های مجاور
و- به تصویر کشیدن تغییرات
دلا‌یل استفاده از GIS
1 - پاسخگوئی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها
2 - ساماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود
3 -بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها
4- ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران
5 - سرعت و دقت کار
6 - تعیین قابلیت‌ها ی توسعه در مناطق و مکانهای مختلف
ترکيب تصاوير ماهواره اي و  GIS
 با ترکيب تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک بالا و GIS ، سيستم اطلاعات جغرافيايي در راستاي مديريت منابع طبيعي با استفاده از سنجش از دور مي تواند در زمينه هاي زير مورد استفاده قرار گيرد:
·        آناليز حوادث طبيعي، شامل فرسايش خاک، سيلاب، خشکسالي وساير حوادث طبيعي ديگر
·        مديريت آبخيزداري
·        مطالعه کاربردي زمين در توسعه کشاورزي
·        پيش بيني ميزان محصولات نسبت به وسعت زمين
محاسن يک سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
·        کيفيت بالاي تحليل داده ها وامکان تجزيه و تحليل آنها با روش هاي پيشرفته
·        مديريت و تغييرسريع حجم عظيمي از داده ها در زمينه هاي مختلف
·        روشهاي بهتروجديدتر براي تهيه نقشه هاي مختلف و امکان به روز کردن آنها
·        امکان ايجادارتباط بين عوارض مختلف و اتصال حجم زيادي از اطلاعات آنها در جداول اطلاعاتی
·        کاهش زمان، هزينه و مواد مصرفي کار وپول ساز و اشتغال ساز بودن آن
·        استفاده وسيع آن در علوم مختلف
·        اداره وسازماندهي وسيعي از داده هاي زمين مرجع
·        به روز رساني سريع و جمع آوري اطلاعات پراکنده
·        قابليت بازبيني روشها
·        مدل سازي، فرضيه وآزمايش و پيشگويي
 
در زير نمونه هايی از نقشه های متنوع خراسان شمالی را که توسط فناوری سيستم اطلاعات مکانی تهيه گرديده و در واحد سامانه اطلاعات مکانی سازمان جهاد کشاورزی موجود می باشد قابل مشاهده می باشد.

 فایل ها

 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان جاجرم    حجم فايل:  951.39 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان بجنورد    حجم فايل:  1206.55 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان    حجم فايل:  33.35 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان اسفراين    حجم فايل:  946.28 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان راز و جرگلان    حجم فايل:  137.58 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان گرمه    حجم فايل:  154.11 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان شيروان    حجم فايل:  188.4 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان فاروج    حجم فايل:  124.87 KB
 نقشه حوزه های آبریز اصلی خراسان شمالی    حجم فايل:  281.31 KB
 نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان شمالی به روش یونسکو    حجم فايل:  105.28 KB
 نقشه های نواحی هم اقلیم استان خراسان شمالی    حجم فايل:  111.31 KB
 نقشه هم فرسایندگی باران به روش فورنیه    حجم فايل:  236.04 KB
 نقشه پراکنش جغرافیایی حوزه های آبریز و منابع آبی استان خراسان شمالی    حجم فايل:  165.33 KB
 نقشه مدل ارتفاع رقومی خراسان شمالی    حجم فايل:  238.01 KB
 نقشه کاربری اراضی خراسان شمالی    حجم فايل:  109.11 KB
 نقشه تقسيمات سياسي استان شهرستان مانه و سملقان    حجم فايل:  184.25 KB