تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و صندوق اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر - تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و صندوق اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و صندوق اجتماعی کشاورزان  روستاییان و عشایر و همچنين آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 جهت کسب اطلاع به تصاویر مراجعه شود