" بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی مبتنی بر کاداستر زراعی و باغی دشت سملقان - " بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی مبتنی بر کاداستر زراعی و باغی دشت سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
به اطلاع کلیه کشاورزان و بهره برداران دشت سملقان میرساند سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در نظر دارد از تاریخ 93/8/26 طرح پژوهشی " بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی مبتنی بر کاداستر زراعی و باغی دشت سملقان" مطالعه نماید.
لذا از کلیه کشاورزان و بهره برداران محترم درخواست میگردد به منظور تسریع در انجام  طرح پژوهشی مذکور با ماموران ذیربط همکاری لازم بعمل آید..

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
گروه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی