فراخوان سرمایه گذاری - فراخوان سرمایه گذاری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جهت کسب اطلاع بیشتر به فایل ذیل مراجعه گردد.

 فایل ها

 فراخوان سرمايه گذاري    حجم فايل:  1029 KB
 مشخصات واحد هاي واگذاري    حجم فايل:  1029 KB