پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت و مساحت و مستحدثات موجود تعدادی از مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای با شرایط زیر را به متقاضیان واگذار نماید.

http://apcp.ir/wp-content/uploads/2016/07/94-10-768x541.jpg

شرایط عمومی :

 • به هر شخص حقیقی یا حقوقی بخشی از مجتمع یا شهرک واگذار خواهد شد.
 • واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام شده بصورت اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
 • نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی ( ۶ ) قسط هر شش ماه یکبار دریافت می شود .
 • متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها ، توانایی تاٌمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.
 • بازدید متقاضیان از محل مجتمع ها و شهرکها و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
 • متقاضی بایستی نقشه قسمت مورد تقاضا را ضمیمه درخواست خود نماید.
 • متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات را در قالب زمان معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده ( حداکثر سه سال ) تعهد نمایند.
 • سرمایه گذار تعهد می نمایدکه ادامه کار و تکمیل مجتمع یا شهرک را برابر طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
 • صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط قرارداد می باشد .
 • براساس مفاد ماده ( ۶ ) اساسنامه موضوع بندهای ( الف، ب ، ج ، هـ ، ز ) وظایف هدایت ، راهبری ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور شهرک ها بر عهده این شرکت می باشد.
 • شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
 • پس از انعقاد قراردادها ، شرکت نسبت به صدور پروانه تاٌسیس مجتمع یا شهرک اقدام خواهد نمود.

۱۳-در شرایط مساوی اولویت با سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

۱۴-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۵-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از مورخ 1395/4/20 تا ساعت ۱۴ مورخ 1395/4/30تقاضای کتبی خود را به آدرس تهران– خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)–  نبش کوچه گیتا– پلاک ۸– طبقه دوم– دبیرخانه کمیسیون و یا براساس استقرار مجتمع یا شهرک مورد تقاضا به شعبه این شرکت در مرکز استان مربوطه تحویل نمایند. ضمناً نام و مشخصات مجتمع‌ها و شهرک‌ها و شرایط عمومی در سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir قابل دسترسی می‌باشد.

شرکت شهرک‌های کشاورزی

دبیرخانه کمیسیون معاملات

تلفن ۸۸۷۹۷۵۹۵-۰۲۱