دعوتنامه جهت شركت در گردهمايي كشاورزي - سامانه ثبت سوابق آموزشی (سبازش) | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد جهت ارتباط مناسب ميان دانشگاه و مجموعه كشاورزي استان، سخنراني هاي علمي توسط استاتيد گروه كشاورزي  با عناوين ذيل برگزار مي نمايد. اين دانشگاه از كليه كارشناسان و محققين جهاد كشاورزي استان و شهرستانهاي تابعه جهت شركت در اين جلسات علمي دعوت بعمل مي آورد.

عنوان سخنراني سخنران زمان مكان
يافته هاي نوين تحقيقاتي سيستم هاي مقاومت گياهان در برابر تنش هاي زنده دكتر حسين زاده  دوشنبه 92/9/4 ساعت 10 صبح در محل سالن دفاع جلسات پايان نامه
يافته هاي نوين تحقيقاتي در زمينه تغذيه گياهي
دكتر توكلو دوشنبه 92/9/25 ساعت 10 صبح در محل سالن دفاع جلسات پايان نامه
يافته هاي نوين تحقيقاتي در خصوص نظام هاي كشاورزي پايدار  و ارگانيك
دكتر رحيمي زاده يكشنبه 92/10/8 ساعت 10 صبح در محل سالن دفاع جلسات پايان نامه

 فایل ها

     حجم فايل:  1029 KB