قانون تفسیر بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه - قانون تفسیر بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

قانون تفسیر بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص درمان ایثار گران و افراد تحت تکلف آنها موضوع بند (ب) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در فایل ذیل مشاهده می گردد.