قانون تفسیر بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه - قانون تفسیر بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

قانون تفسیر بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص درمان ایثار گران و افراد تحت تکلف آنها موضوع بند (ب) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در فایل ذیل مشاهده می گردد.

 فایل ها

 صفحه 1    حجم فايل:  1571.5 KB
 صفحه 2    حجم فايل:  1652.8 KB