نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی و ... ۶ الی ۹ شهریور - نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی و ... ۶ الی ۹ شهریور | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي