دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری درمجتمع/ شهرک های کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی - دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری درمجتمع/ شهرک های کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي