فراخوان تقدیر از بهترین نوشته های بخش کشاورزی - فراخوان تقدیر از بهترین نوشته های بخش کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تاکید وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر موضوعیت بخش کشاورزی در جامعه و افکار عمومی و افزایش سهم اطلاع رسانی کشاورزی در نظام اطلاع رسانی ملی در نظر دارد با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی بخش دولتی در تحقق نهضت نوشتاری برای تولید و انتشار مطلب در خبرگزاری ها و مطبوعات اقدام نماید.
در همین ارتباط اولین فراخوان دعوت از کارشناسان برای همراهی با این مهم و نیز تقدیر از بهترین نوشته های بخش کشاورزی به پیوست ارسال می شود.
در ضمن فایل فراخوان مورد نظر بر روی سایت این مرکز به آدرس www.pr.maj.ir  قرار دارد.