ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم ۲۷ و ۲۸ آبان ۹۸ - ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم ۲۷ و ۲۸ آبان ۹۸ | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي