انتصاب مدیر حقوقی ،مجلس و حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مدیر حقوقی ،مجلس و حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس عبداله عبدی طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر عبدا.. یوسفی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به عنوان مدیر حقوقی ،مجلس و حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.