انتصاب سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سرکار خانم جهان راشدی  طی حکمی از سوی دکتر عبدا.. یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.