انتصاب رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس آرش شایان طی حکمی از سوی دکتر عبدا.. یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به عنوان رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردید.