انتصاب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمه - انتصاب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس یحیی رمضانی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس ابوالفضل یاوری-  به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمه منصوب گردیدند.