انتصاب جناب آقای دکتر عبدالله یوسفی - انتصاب جناب آقای دکتر عبدالله یوسفی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
طی حکمی از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی - مهندس محمود حجتی - جناب آقای دکتر عبدالله یوسفی به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب شدند.