انتصاب رئیس دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - انتصاب رئیس دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای عبدالغنی روحانی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای دکتر عبدا... یوسفی-  به عنوان رئیس دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.