انتصاب رئیس اداره امور حقوقی - انتصاب رئیس اداره امور حقوقی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سر کار خانم  سیده ربابه میری  طی حکمی از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای مهندس منصور برغمدی- به مدت چهار سال  به عنوان رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.