انتصاب مشاور رئیس سازمان در امور اقتصادي ، برنامه ريزي و بودجه - انتصاب مشاور رئیس سازمان در امور اقتصادي ، برنامه ريزي و بودجه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس جمشيد نژاد عنبراني طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای دکتر عبدا... یوسفی-  به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور اقتصادي ، برنامه ريزي و بودجه  منصوب گردیدند.