انتصاب مدیریت صدور پروانه ها ومجوزها - انتصاب مدیریت صدور پروانه ها ومجوزها | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس محمد علی مظفری طی حکمی از سوی معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای  مهندس علی بهنام فر-  به عنوان مدير صدور پروانه ها ومجوزها سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  منصوب گردیدند.