انتصاب مهندس پهلوان به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور زمين و سرپرست گروه مشاوران سازمان - انتصاب مهندس پهلوان به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور زمين و سرپرست گروه مشاوران سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس الیاس پهلوان طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - آقای دکتر عبدا... یوسفی-  به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور زمین و سرپرست گروه مشاوران سازمان منصوب گردیدند.