انتصاب مهندس مصباحي به عنوان مدير جهاد کشاورزي شهرستان اسفراين - 81310 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس محمد علی مصباحی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- آقای دکتر عبدا... یوسفی- به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین منصوب گردیدند.