انتصاب مهندس امانی به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان - انتصاب مهندس امانی به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس عید محمد امانی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان منصوب گردیدند.