انتصاب دکتر تشکری یزد به عنوان سرپرست معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان - انتصاب دکتر تشکری یزد به عنوان سرپرست معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای دکتر محمد جواد تشکری یزد طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان منصوب گردیدند.