انتصاب آقای مهندس خضرایی به عنوان سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان - انتصاب آقای مهندس خضرایی به عنوان سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  مختار خضرایی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب گردیدند.