انتصاب آقای مهندس اسماعیل محمود آبادی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد - 339 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  اسماعیل محمود آبادی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد منصوب گردیدند.