انتصاب مهندس خضرایی به عنوان مشاور رئیس سازمان و مدیر ارزيابي و پاسخگويي به شکايات - انتصاب مهندس خضرایی به عنوان مشاور رئیس سازمان و مدیر ارزيابي و پاسخگويي به شکايات | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  مختار خضرایی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مشاور رئیس سازمان و مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی  به شکایات منصوب گردیدند.