انتصاب مهندس برسلانی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان - انتصاب مهندس برسلانی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  حشمت ا... برسلانی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیر حوزه ریاست سازمان  منصوب گردیدند.