انتصاب دکتر تشکری یزد به عنوان معاون تولیدات گیاهي استان - انتصاب دکتر تشکری یزد به عنوان معاون تولیدات گیاهي استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای دکتر محمد جواد تشکری یزد  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان  منصوب گردیدند.