انتصاب مهندس رویئنی ثانی به عنوان مدیر هماهنگي ترويج کشاورزي استان - انتصاب مهندس رویئنی ثانی به عنوان مدیر هماهنگي ترويج کشاورزي استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  محمد روئینی ثانی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان  منصوب گردیدند.