انتصاب مهندس کاظمیان به عنوان مدیر زراعت استان - انتصاب مهندس کاظمیان به عنوان مدیر زراعت استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  محمد نقی کاظمیان طی حکمی از سوی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر محمد جواد تشکری یزد - به عنوان  مدیر زراعت  سازمان  منصوب گردیدند.