انتصاب مهندس محمدزاره به عنوان مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی - انتصاب مهندس محمدزاره به عنوان مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  محمد محمد زاده  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیرتنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی سازمان  منصوب گردیدند.