انتصاب آقای مهندس رضایی به عنوان سرپرست مدیريت حفظ نباتات استان - انتصاب آقای مهندس رضایی به عنوان سرپرست مدیريت حفظ نباتات استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس  محمد رضایی با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و طی حکمی از سوی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر محمد جواد تشکری یزد - به عنوان سرپرست مدیریت  حفظ نباتات  سازمان  منصوب گردیدند.