ابقائ آقاي مهندس بهنام فر به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان - ابقائ آقاي مهندس بهنام فر به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس علی بهنام فر طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی  سازمان  منصوب گردیدند.