ابقائ آقای مهندس مبارکی به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان - ابقائ آقای مهندس مبارکی به عنوان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس علی  مبارکی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  معاون بهبود تولیدات دامی  سازمان  منصوب گردیدند.