ابقائ آقاي مهندس حجی پور به عنوان مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی استان - ابقائ آقاي مهندس حجی پور به عنوان مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس غلامرضا حجی پور طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی  سازمان  منصوب گردیدند.