انتصاب خانم مهندس راشدی به عنوان مشاوررئیس سازمان در امور بانوان و خانواده - انتصاب خانم مهندس راشدی به عنوان مشاوررئیس سازمان در امور بانوان و خانواده | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سرکارخانم مهندس جهان راشدی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مشاور رئیس سازمان در امور بانوان و خانواده  منصوب گردیدند.