انتصاب آقای مهندس چشمی به عنوان مشاور رئیس سازمان - انتصاب آقای مهندس چشمی به عنوان مشاور رئیس سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس محمد حسن چشمی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مشاور رئیس سازمان  منصوب گردیدند.