انتصاب آقای مهندس احمد کنعانی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج - انتصاب آقای مهندس احمد کنعانی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس احمد کنعانی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج  منصوب گردیدند.