انتصاب آقای دکتر مهدی عزیزی به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور پژوهشی و تولیدات گیاهی - انتصاب آقای دکتر مهدی عزیزی به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور پژوهشی و تولیدات گیاهی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای دکتر مهدی عزیزی طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور پژوهشی و تولیدات گیاهی منصوب گردیدند.