انتصاب آقای شاکریان به عنوان رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان - انتصاب آقای شاکریان به عنوان رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای  روح ا... شاکریان طی حکمی از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای عید محمد امانی - به عنوان  رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان منصوب گردیدند.