انتصاب آقاى حضرتقلی حیدری به عنوان مسئول ستاد بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی - انتصاب آقاى حضرتقلی حیدری به عنوان مسئول ستاد بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای حضرتقلی حیدری طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مسئول ستاد بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی منصوب گردیدند.