انتصاب آقاى مهندس علیرضا توسلی نیا به عنوان مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان - انتصاب آقاى مهندس علیرضا توسلی نیا به عنوان مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس علیرضا توسلی نیا  طی حکمی از سوی رئیس محترم هیت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی  -آقای مهندس سید نظام الدین سجادی- به عنوان مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان خراسان شمالی منصوب گردیدند