انتصاب آقاى مهندس اله وردی رشیدی به عنوان سرپرست مدیریت امور برنامه و بودجه استان - انتصاب آقاى مهندس اله وردی رشیدی به عنوان سرپرست مدیریت امور برنامه و بودجه استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقاى مهندس اله وردی رشیدی طی حکمی از سوی معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای مهندس علی بهنام فر - به عنوان  سرپرست مدیریت امور برنامه و بودجه  سازمان منصوب گردیدند.