انتصاب آقای دکتر یوسفی به عنوان عضو شورای پارک علوم و فناوری استان خراسان شمالی - انتصاب آقای دکتر یوسفی به عنوان عضو شورای پارک علوم و فناوری استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای دکتر عبداله یوسفی طی حکمی از سوی معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، پژوهش و فناوری- آقای دکتر وحید احمدی- به عنوان عضو شورای پارک علوم و فناوری استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.